Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Notariusz Toruń

Zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji. Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”. Notariusz dokonuje następujących czynności: 1. SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE, (w szczególności: umowy zbycia nieruchomości - darowizna sprzedaż, zamiana, zniesienie współwłasności, umowy spółki z o.o., statuty spółki akcyjnej, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie, w tym przedmałżeńskie tzw. intercyzy, a ponadto czynności dotyczące spadku: testamenty, oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, umowy o dział spadku, 2. SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA, 3. SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA (poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem), 4. DORĘCZA OŚWIADCZENIA, 5. SPISUJE PROTOKOŁY, 6. SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW, 7. PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE PIENIĄDZE, PAPIERY WARTOŚCIOWE, DOKUMENTY, DANE NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE; 8. SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW, 9. SPORZĄDZA, NA ŻĄDANIE STRON, PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW, 10. SPORZĄDZA INNE CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

Akty notarialne

Zgodnie z art. 1 i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka - wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych - lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Może to również zrobić w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Ma też obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz ma obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, notariusz poucza o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręcza w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.

Dokonanie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej, winny być dostarczone notariuszowi przed umówionym terminem dokonania czynności celem sprawdzenia czy są kompletne i stanowią wystarczają podstawę do dokonania danej czynności.

Toruń

Zapraszamy do kancelarii przy ul Wielkie Garbary 21/2 87-100 Toruń

Design - Agencja reklamowa Warszawa Notariusz Toruń Notariusz Toruń Kancelaria Notarialna Toruń